Keurmerk

Privacy Regelement

Reglement omtrent de waarborging van privacy van cliënten van MERO Reïntegratie
In dit reglement is onder andere geregeld:
• De vertrouwelijkheid van gegevens
• De contractering van medewerkers en de naleving van de geheimhoudingsverplichting
• De bekendheid met de Wet op de Persoonsregistratie (WPR)
• De bekendheid met de Wet en de Organisatiewet sociale verzekeringen (OSV 1997), vooruitlopend op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI)

Definities:
(N.B. daar waar “hij” gelezen wordt of “cliënt”, verzoeke de lezer ook “zij” en “ de opdrachtgever” te lezen)
1. Vertrouwelijkheid van gegevens
MERO Reïntegratie en de bij haar in dienst zijnde medewerkers, evenals door derden aan MERO Reïntegratie gedetacheerde medewerkers zijn gehouden aan de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens van cliënten.
“Alle informatie die de medewerker uit hoofde van zijn functioneren ontvangt over de cliënten van MERO Reïntegratie ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract is geheim en wordt door hem vertrouwelijk behandeld. Hij draagt er zorg voor dat deze informatie niet bij derden bekend wordt.
 Voor wat betreft informatie wordt toegevoegd dat het tevens informatie omtrent cliënten betreft die niet uit hoofde van de functie tot de betreffende functionaris kwam.”

2. Contractering van medewerkers en naleving geheimhoudingsverplichting Mero Reïntegratie behandelt alle informatie over individuele cliënten, welke zij ten behoeve van de uitvoering van een met een opdrachtgever gesloten contract bezit, vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Mero Reïntegratie draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde medewerkers wordt nageleefd. Iedere medewerker ontvangt ter ondertekening hiervan een conform het in punt 1 opgestelde verklaring. Het niet ondertekenen hiervan is een uitsluitingscriterium voor werken bij Mero Reïntegratie.

3. Bekendheid met wetgeving
Mero Reïntegratie is bekend met geldende wetgeving in de zin van de Wet op de Persoonsregistratie (WPR) en de Organisatiewet sociale verzekeringen (OSV 1997). Het is Mero Reïntegratie bekend dat deze wetgeving vooruitloopt op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Indien de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP) en de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) in werking zijn getreden, zullen de bepalingen hieruit worden nageleefd.

4. Nadere bepalingen Bij beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, stelt Mero Reïntegratie alle tot de persoon van werkzoekenden te herleiden gegevens, data en/of resultaten ter beschikking aan deze opdrachtgever c.q. draagt zorg voor een deugdelijke archivering daarvan. In het kader van de nazorg die Mero Reintegratie levert voor haar cliënten maken wij bekend dat de gegevens van de cliënten na 3 jaar vernietigd zullen worden.

Voor opmerkingen over dit privacyreglement staat Mero Reïntegratie open.

R.J Menning
Algemeen Directeur